Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 15 Ağustos 2022
Beğen 3

TESK

TESK
Değerli ziyaretçimiz "Nedir.Kim" sitemize Hoş geldiniz. Bu sayfadaki yazımızın tahmini okuma süresi 5 dakikadır. İyi Okumalar Diliyoruz...

 

TESK, TESK Nedir?, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, TESK Hangi Bakanlığa Bağlı?, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nereye bağlı?, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Nasıl Yapılır?, Esnaf ve Sanatkarlar Odası kimler üye olabilir, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan  Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu | TESK hakkında bilgiler ve son haberler Sayfamızda…

 

TESK Açılımı Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu‘dur. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Ankara‘da yerleşik olan 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarın çatı kuruluşu bir sivil toplum kuruluşudur. 1964 yılında yürürlüğe giren 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar yasası ile bugünkü yapısında etkinlik göstermeye başlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye’de bulunan esnaf ve sanatkarların örgütlendiği dernek ve mesleki birliklerin bir çatı altında toplanabileceği bir kuruluştur. Esnaf ve sanatkârlar odaları, birlikleri ve federasyonları arasında birliği temin, gelişme ve ilerlemeyi sağlamak genel olarak esnaf ve sanatkârların çalışmalarını meslekî yönden ve kamu yararına uygun olacak şekilde düzenlemek ve bu hususta gerekli görülecek her türlü tedbiri almak ve teşebbüste bulunmak, meslekî eğitimlerini geliştirmek, esnaf ve sanatkârları yurt çapında ve uluslararası düzeyde temsil etmek, sorunlarının çözümü için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, ulusal ekonomideki gelişmelere paralel olarak lüzumlu görülecek meslekî tedbirleri almak bakanlık tarafından esnaf ve sanatkârlarla ilgili verilecek görevleri yapmak üzere kurulmuştur. TESK Genel Başkanı Sn. Bendevi PALANDÖKEN‘dir.

 

Amacı

Esnaf ve sanatkârlar odaları, birlikleri ve federasyonları arasında birliği temin, gelişme ve ilerlemeyi sağlamak,

Genel olarak esnaf ve sanatkârların çalışmalarını meslekî yönden ve kamu yararına uygun olacak şekilde düzenlemek ve bu hususta gerekli görülecek her türlü tedbiri almak ve teşebbüste bulunmak,

Meslekî eğitimlerini geliştirmek, esnaf ve sanatkârları yurt çapında ve uluslararası düzeyde temsil etmek,

Sorunlarının çözümü için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,

Ulusal ekonomideki gelişmelere paralel olarak lüzumlu görülecek meslekî tedbirleri almak

Bakanlık tarafından esnaf ve sanatkârlarla ilgili verilecek görevleri yapmak üzere kurulmuştur.

Görevleri:

Konfederasyon işlerini mevzuata ve genel kurul ve başkanlar kurulu tavsiyelerine uygun olarak yürütmek.

Bakanlık tarafından mevzuat gereği verilecek görevleri yerine getirmek,

Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak.

Birliklerin, federasyonların ve gerektiğinde odaların çalışmalarını mevzuat ve ana sözleşmeleri esasları içinde yürütülmesini sağlamak için lüzumlu görülecek zamanlarda hesap ve işlemlerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkında bildirimde bulunmak; birlik ve federasyonların, gelecek yıl çalışma programları ile yıl sonu bilanço ve gelir ve gider cetvellerini değerlendirmek ve bu kuruluşlara yol gösterici tavsiyelerde bulunmak.

Üyeleri hakkında gerekli bilgilerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında düzenli olarak bulunmasını sağlamak, resmî ve özel mercilerce lüzumlu görülecek konularda istenecek bilgi ve mütalaayı vermek, mensuplarının genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda, adli ve idari yargı mercileri önünde Konfederasyon genel başkanı marifetiyle Konfederasyonu temsil etmek.

Birlikler veya birliklerle federasyonlar arasında çıkacak anlaşmazlıkları incelemek ve çözüme kavuşturmak, çözüme kavuşturulamayan hususları Bakanlığa intikal ettirmek.

Konfederasyon topluluğu içindeki kuruluş mensuplarının meslek ve sanatlarının yürütülmesi için gerekli ve faydalı görülecek tedbirleri almak ve teşebbüslerde bulunmak.

Konfederasyon personelinin tüm bilgilerini Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında takip etmek, genel sekreter ve diğer personelin atanma, terfi, cezalandırılma ve görevlerine son verilmesine karar vermek.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını ilgilendiren konularda hazırlanacak mevzuat hakkında, gerektiğinde Konfederasyon görüşünü oluşturmak ve ilgili makama sunmak.

Ülke içinde ve dışında sergi ve fuarlar düzenlemek, desteklemek, katılmak ve Bakanlık izni alınmak şartıyla, ülke dışındaki meslekî kuruluşlara üye olma çalışmaları yapmak.

Esnaf ve sanatkârlar ile Konfederasyona bağlı kuruluşların ihtiyacı olan yardım ve kredileri sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının muhasebe ve personel ile gereken diğer konularda yönetmeliklerini hazırlamak.

Meslek standartlarının belirlenmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği yapmak.

Millî Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve benzeri kuruluşların kurullarına katılacak delegeyi tespit etmek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesini Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri ta-banında yayınlamak, meslekî yayında bulunmak.

Birlik ve federasyonlarca gönderilen uyulması zorunlu meslekî kararları Bakanlık onayına sunmak.

Federasyon, birlik ve odalarda Konfederasyon tarafından yapılan denetimler sonucunda organ üyelerinin ve görevli personelin sorumlu görülmesi halinde, sonuç hakkında Bakanlığa bilgi vermek.

Konfederasyon katılma payının ve kayıt ücretinin birlik ve federasyonlardan elektronik ortamda işlem sırasında tahsilini sağlamak.

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması ve korunması için gerekli tedbirleri almak, konuyla ilgili olarak Bakanlığı bilgilendirmek.

Kuruluşu / Yasal Statüsü

TESK, Anayasanın 135. maddesine göre Kanunla kurulmuş  kamu kurumu niteliğinde bir meslek   kuruluşudur. TESK’in ilk yasal örgütlenmesi;  18 Kasım 1943 tarihli   4355 sayılı   Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları Kanunu ile sağlanmıştır.

1964 yılında yürürlüğe konulan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu ile de esnaf-sanatkârlar teşkilatı bugünkü yapısına kavuşmuştur.   Son olarak;  gelişen ve değişen koşullara uygun hale getirilmiş olan  ve 21 Haziran 2005’de yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

TESK’in halen il ve ilçe düzeyinde kurulmuş 3,098 meslek odası, il düzeyinde kurulmuş, 82 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İstanbul’da 2 tane) ve merkezi Ankara’da olan 13 mesleki Federasyonu ile sayıları 2 milyonun üzerinde kayıtlı esnaf ve sanatkarı bulunmaktadır.

Konfederasyonumuz ve alt teşkilatı, ahilikten gelen ilkelerini kaybetmeden bugün de ülkemizin en dinamik unsurları olan esnaf ve sanatkar kesiminin, toplumun ekonomik, sosyal, siyasal oluşumunda hak ettiği yeri alması, daha çağdaş ve güçlü bir yapıya ulaşması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

 

Cumhuriyet Dönemi ve TESK

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte esnaf-sanatkârlar kesiminin günümüz modern örgütlenmesinin başlangıcı olan 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu çıkarılmış, 1964 yılında yürürlüğe konulan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu ile de esnaf-sanatkârlar teşkilatı bugünkü yapısına kavuşmuştur.

Son olarak 21 Haziran 2005’de yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümleri doğrultusunda teşkilatımız mensuplarına hizmet vermektedir.

Konfederasyon ve alt teşkilatı, Ahilikten gelen ilkelerini kaybetmeden bugün de ülkenin orta direği, istikrar unsuru olma özelliğini muhafaza ederek faaliyetlerine devam etmektedir.

Konfederasyon Ahilikten gelen bir teşkilatın en üst kuruluşu olarak, Ahiliğe her zaman sahip çıkmış ve Ahilik ilkelerini korumaya çalışmıştır. Bu nedenle Kültür Bakanlığı ile işbirliği içinde her yıl Ahilik Kültürü Haftası Kutlamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan illerimizde, mülki amirlerle yerel yönetimlerin de katkısıyla, büyük bir coşku ile Ahilik Kutlamaları yapılmaktadır. Ahilik Haftası aynı zamanda tüm ülke genelinde Esnaf Bayramı olarak da kutlanmaktadır. Her iki kutlama programları çerçevesinde illerimizde Ahilikle ilgili panel ve konferanslar düzenlenmekte, şenlikler yapılmakta, iller tarafından seçilen, mesleğinde başarılı ve mesleğinin gerektirdiği ahlaki ilkelere sahip en genç-en yaşlı ve kadın esnaf ve sanatkârlarımıza belge ve armağanlar verilmekte, sergiler-fuarlar açılmaktadır. Konfederasyon her yıl ayrıca, Ahiliğin merkezi kabul edilen Kırşehir ilimizde, ülke genelinden gelen esnaf-sanatkâr kuruluşları yöneticileri ile birlikte gerçekleştirilen Türkiye çapındaki büyük toplantıya da öncülük etmekte ve destek sağlamaktadır. Ahiliğin yaşatılması, geliştirilerek günümüz koşullarına uydurulması amacıyla araştırmalar ve yayınlar da yapılmaktadır.

Esnaf ve sanatkâr kesiminin tarihinde önemli bir yer tutan Ahilik, gerek öz ve gerekse kurumları ile günümüzde halen yaşamaktadır. Bugün esnaf-sanatkârlar kesimi açısından büyük öneme sahip olan, Halk Bankası, Esnaf Kefalet Kooperatifleri, Bağ-Kur gibi kuruluşların kökeni Ahilik Teşkilatına dayanmaktadır. Bu nedenle esnaf ve sanatkârlar kesiminde ve bağlantılı teşkilatlarında 38 yıldan beri “Esnaf Bayramı” kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmektedir.

 

Temsil Edilen Kurum ve Kuruluşlar

 

Ulusal Kuruluşlar:

* Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

* Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu

* İşkur Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu

* Mesleki Eğitim Kurulu

* İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu

* Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK)

* Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi

* Ahilik Kültürü Haftası Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu

* Meksa Vakfı Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu

* Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Genel Kurulu

* Milli Eğitim Şurası

* Çalışma Meclisi

* Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu

* Sosyal Güvenlik Kurumu (Yüksek Sağlık Kurulu)

* Sosyal Güvenlik Kurumu (Yüksek Danışma Kurulu)

* Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu

* İstanbul Tahkim Merkezi

 

Uluslararası Kuruluşlar

* Türkiye- Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (TR&AB KİK)

* Avrupa –Akdeniz Topluluğu Birliği (EUROMED)

* Avrupa Sanatkârlar ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (UEAPME)

* TuR&Bo  Brüksel Ofisi

 

 

İLETİŞİM & ULAŞIM

 

Adres: Kavaklıdere Mah. Tunus Cad. No: 4 06680 Çankaya / ANKARA

Telefon: 0 312 418 32 69 (pbx)

Faks: 0 312 425 75 26

E-Posta: info@tesk.org.tr

Kep Adresi: tesk.evrak@hs01.kep.tr

 

Kaynaklar: https://www.tesk.org.tr/

İlginizi Çekebilecek Diğer Kişiler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.