Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 26 Kasım 2022
Beğen 1

Türk Patent Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü
Değerli ziyaretçimiz "Nedir.Kim" sitemize Hoş geldiniz. Bu sayfadaki yazımızın tahmini okuma süresi 7 dakikadır. İyi Okumalar Diliyoruz...

 

TPETPE Nedir?,Türk Patent Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka SORGULAMA, marka tescil e-devlet, Marka tescil Ücreti, Patent Araştırma, Patent No sorgulama, Patent sorgulama, patent sorgulama e-devlet, TPE, Türk Patent Dosya Takibi, Türk Patent enstitüsü, Türk Patent sorgulama, Uluslararası patent sorgulama, Türk Patent ve Marka Kurumu Nedir, Tarihi ve Kuruluş Amacı Nedir?. Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Patent Enstitüsü 27 Haziran 1994 tarihinde Kuruluş Merkezi Ankara’da bulunan Kamu kurumudur. Yeni adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirilmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı, özel bütçeli, bağımsız yasal bir kuruluştur. 

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TANITIM FİLMİ

Türk Patent ve Marka Kurumu‘nun Kuruluş ve Amacı; Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınaî mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında varolan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip, bu Kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli Türk Patent ve Marka Kurumu kurulmuştur. Türk Patent ve Marka Kurumu, bir kamu kuruluşu olup kısa adı “TÜRKPATENT” dir.

TÜRKPATENT’nin merkezi Ankara’dadır.

 

Türk Patent ve Marka Kurumu Organ ve birimleri

 1.  Yönetim Kurulu
 2.  Danışma Kurulu
 3.  Başkanlık
 4.  Yeniden İnceleme, Değerlendirme Kurulu
 5.  Ana Hizmet Birimleri
 6.  Yardımcı Hizmet Birimleri
 7.  Danışma Birimleri

 

Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı, özel bütçeli, bağımsız yasal bir kuruluştur. TÜRKPATENT, Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak, memleket genelinde serbest rekabet ortamını sağlamak, araştırma geliştirme hareketlerinin ilerlemesini mümkün kılmak üzere; kanunla düzenlenmiş patent, marka ve endüstriyel mülkiyet haklarının oluşması, korunması ve bu haklara ilişkin yurt içi, yurt dışı bilgi ve belgeleri kamu yararına sunmak gibi bir gayeye sahiptir.

YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Habip ASAN (Başkan) Türk Patent ve Marka Kurumu
Dr. Mehmet DUYAR (Üye) Türk Patent ve Marka Kurumu
Prof. Dr. Mehmet KARACA (Üye) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Mehmet ARI (Üye) Adalet Bakanlığı
Ebubekir GİZLİGİDER (Üye) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Faruk ÇAKMAK (Üye)

ÜST YÖNETİM
Prof. Dr. Habip ASAN Kurum Başkanı
Dr. Mehmet DUYAR Kurum Başkan Yardımcısı
Cemil BAŞPINAR Kurum Başkan Yardımcısı

Eski adı Türk Patent Enstitüsü iken 10 Ocak 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’yla adı Türk Patent ve Marka Kurumu ve kısaltması ise TÜRK PATENT olarak düzenlenmiştir.

 

01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla tüm işlemlerini EPATS isimli bir sistem üzerinden yapmaya başlamıştır. Sistem e-devlet entegrasyonu ile çalışmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu Logosu

Türk Patent ve Marka Kurumu Logosu

 

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Görevleri

 • Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapar.
 • Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bilirkişilik yapar.
 • Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder.
 • Buluşların kullanımını takip eder, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapar.
 • Sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri yürütür, işbirliğinde bulunur.
 • Türkiye’yi Bakanlığın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eder.
 • Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye’de uygulanmasını sağlar.
 • Yurt içi ve yurt dışında teknoloji ve araştırma- geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun istifadesine sunar.
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yayınlar yapar.
 • Sınaî mülkiyet hakları konularında yurt içinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
 • Sınai mülkiyet alanında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşlara eğitim verilmesine yönelik çalışmalar yapar, görev alanına giren konularla ilgili eğitim faaliyetlerini ve akademik çalışmaları destekler.

Prof. Dr. Habip ASAN TPE Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Patent ve Marka Kurumu Tarihi

Ülkemiz, sınai mülkiyet hakları alanında ilk düzenleme yapan ülkelerden biridir. Ülkemizde sınai mülkiyete ilişkin ilk düzenlemeler, başlangıcı 13 ve 14. Yüzyıllara dayanan “ahilik müessesesi” içinde yer almaktadır. Ahilik sistemi, batıdaki lonca sisteminden farklı olarak buluşa dayanmakta, böylece yenilikçilik teşvik edilmektedir. Ahilik sistemine göre esnaf birliği kurmak için yeni bir ürün geliştirmek ya da teknolojide bir yenilik ortaya koymak gerekmekteydi. Günümüzde patentlerde olduğu gibi geliştirilen yenilik için bir tekel hakkı verilmekteydi. Yeni tekniği geliştiren ve uygulayan esnaf birliğinin başına “Pir” denilmekteydi. “Pir’e” verilen fikri hak, sadece sınırlı bir bölgede geçerliydi ve yeni ustalar yetiştirmesi şartıyla verilirdi. Farklı bir bölgede o ürünü veya tekniği kullanmak ise mümkündü.

 

 

Ülkemizde sınaî mülkiyet alanındaki Avrupa ile benzer hukuki düzenlemeler, 1870’li yıllara kadar uzanmaktadır. 1871 tarihli “Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname” ve 1879 tarihli “İhtira Beratı Kanunu” marka ve patent konularında ülkemizdeki yasal korumanın temelini teşkil etmektedir. Bu düzenlemeler ile Türkiye, sınaî mülkiyet haklarında koruma sağlayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında da sınaî mülkiyet haklarının korunmasına önem verilmiş ve “Sınaî Mülkiyetin Korunması için Uluslararası Bir Birlik Oluşturulması Hakkındaki Paris Sözleşmesi’ne 1925 yılında katılım sağlanmıştır.

 

 

1965 yılında 551 sayılı “Marka Kanunu”nun yürürlüğe girmesi ve 1976 yılında “Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Kuruluş Anlaşması”na katılım, Türkiye’de sınaî mülkiyet hakları koruması alanındaki önemli adımlar arasında yer almıştır.

 

Türkiye’nin gümrük birliği hazırlık sürecinde, “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşması” ve eki “Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşmasından” (TRIPS) ve Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla, 1995 yılında TÜRKPATENT öncülüğünde patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler alanlarında reform niteliğinde kanun hükmünde kararnameler yürürlüğe konmuştur. 22.04.2004 Tarihli ve 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi ile Sınai Mülkiyet Hakları alanındaki yasal mevzuat tamamlanmıştır.

 

 

Ancak, sınai mülkiyet hakkının temel haklardan sayılması ve Anayasamıza göre temel hakların Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenemeyeceği ilkesinden hareketle, cezalara ilişkin hükümler başta olmak Kanun Hükmünde Kararname maddelerinde sınai mülkiyet sistemini etkileyecek önemli iptaller yaşanmıştır. Yaşanan iptaller nedeniyle oluşan yasal boşluğu gidermek, daha etkin işleyen bir sınai mülkiyet sistemine geçmek, özellikle patent, faydalı model ve tasarımlarda niteliği artırmak amacıyla hazırlanan ve 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretler için ayrı ayrı düzenlenen Kanun Hükmünde Kararnameler tek çatı altında toplanmıştır.

 

1994’ten günümüze kadar geçen dönem içinde 13 uluslararası anlaşmaya taraf olunmuştur. Ülke çapında güçlü bir sınaî mülkiyet sistemi oluşturulması amacıyla ihtisas mahkemeleri kurulmuş, sistemin kullanıcılarına yönelik verilen eğitim ve düzenlenen tanıtım faaliyetleriyle kamunun bilinçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütülmüş, bu kapsamda hali hazırda üniversiteler, kalkınma ajansları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile sanayi ve ticaret odaları bünyesinde tüm illerimizde TÜRKPATENT Bilgi ve Dokuman Birimleri yer almaktadır.

 

Türk Patent ve Marka Kurumu, son yıllarda yurt içinde ve uluslararası alanda yaptığı faaliyetlerle, tanıtım ve kurumsal gelişme alanlarında büyük ilerlemeler kaydetmiş,  bu çerçevede iş hacminde büyük artışlar gerçekleşmiş, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) nezdinde “Araştırma ve İnceleme Otoritesi” olmuş, TÜRKPATENT-WIPO-Ankara Üniversitesi işbirliğinde fikri mülkiyet alanında yüksek lisans programı başlatmıştır. Bunun yanında, uzun süredir gündemde olan ve fikri mülkiyet alanının tüm paydaşlarının eğitim ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler gerçekleştirecek olan “Fikri Mülkiyet Akademisi”, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun yürürlüğe girmesi ile kurulmuştur.

 

Türk Patent ve Marka Kurumu Logoları

 

Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi(PDF)

 

Türk Patent ve Marka Kurumu İletişim

İnteraktif Bilgilendirme Sistemi : (0 312) 303 1 303

Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi No:13 (06560) Yenimahalle / ANKARA

Santral :(0 312) 303 10 00

Faks:(0 312) 303 11 73

http://www.turkpatent.gov.tr

TÜRKPATENT Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi

 

Kaynaklar:

Türk Patent ve Marka Kurumu

https://www.turkpatent.gov.tr/

Türk Patent ve Marka Kurumu

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT

Etiketler

İlginizi Çekebilecek Diğer Kişiler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.