Biyografi ve Ansiklopedi Sitesine Hoş geldiniz, 26 Kasım 2022
Beğen 1

YSK

YSK
Değerli ziyaretçimiz "Nedir.Kim" sitemize Hoş geldiniz. Bu sayfadaki yazımızın tahmini okuma süresi 6 dakikadır. İyi Okumalar Diliyoruz...

YSK nedir, YSK Hakkında Bilgi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nedir?, YSK‘nın Görev ve yetkileri nedir? hakkında bilgiler sunuyoruz.

 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nedir?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay’ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye’deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu YSK nedir? Görevleri nelerdir? kimlerden oluşur.

 

YSK’nın Görev ve yetkileri nedir?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

 

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği kararlar kesindir, YSK’nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

 

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

 

Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri; 7062 sayılı Kanunun 6. maddesi ile 298 sayılı Kanunun 14. maddesinde ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

 

Kanun No: 7062, Kabul Tarihi: 30 Kasım 2017, Resmi Gazete Yayım Tarihi: 12 Aralık 2017

Kanun No: 298, Kabul Tarihi: 26 Nisan 1961, Resmi Gazete Yayım Tarihi: 02 Mayıs 1961

 

7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun;


MADDE 6- Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak,

 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etmek,

 

c) Cumhurbaşkanı seçimi tutanaklarını kabul etmek ve seçilen Cumhurbaşkanı adına seçildiğine dair tutanak düzenlemek,

 

ç) Seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, yönetilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

 

d) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin konular ile görev, yetki ve sorumluluk alanına giren hususlarda prensip kararları almak ve diğer düzenlemeleri yapmak,

 

e) Seçim sürecinde, seçmenlerin hak ve yükümlülükleri ile seçim iş ve işlemlerinin anlatılması amacıyla radyo ve televizyonlarda zorunlu yayın kapsamında yayınlanmak üzere tanıtım programları hazırlamak veya hazırlatmak,

 

f) Seçmen kütüğünün önemi ve düzenlenme yöntemleri ile seçmenlerin görev ve sorumlulukları hakkında tanıtım programlarıyla vatandaşları bilgilendirmek,

 

g) Engelli seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak her türlü tedbiri almak,

 

ğ) Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak tedbirleri almak,

 

h) Görev alanıyla ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak,

 

ı) Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun;

 


Madde 14.

Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 

1. Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan zarfların, icabında her seçim için başka başka renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek Devlet Malzeme Ofisince imal edilen veya ettirilen veya depolarında bulunan zarfların renk lerinden ve ölçülerinden farklı ve kağıdında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu imalatı, kağıt hamurundan başlıyarak zarfın, imaline ve teslim alınmasına kadar olan safhalarını; yapılacak işin hacmi, süresi ve niteliği dikkate alınarak belirleyeceği kendi üye veya üyelerinin veya imal ve teslim yerinde yetki vereceği ilçe seçim kurulu başkanının, il seçim kurulu başkanı ya da üyesi hakim veya hakimlerinin devamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak ve bu zarfları il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılığında göndermek,

 

2. Özel zarfların imali için gerekli “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigran kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kağıt ve zarf imalinden sonra saklamak,

 

Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf haline gelebilen “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, her (400)’ü ve her (400)’lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak,

 

3. Bu Kanunda söz konusu edilen bütün işlemlerin gerektirdiği form, evrak, liste gibi her türlü basılı kağıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe seçim kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını sağlamak,

 

4. Tüzüklerine göre ilk genel kongresini yapmış olup, illerin en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasi partilerin adlarını, ilçe seçim kurullarının yeniden kurulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek,

 

5. İl ve İlçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, İl seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak,

 

6. Adaylığa ait itirazlar hakkında bu Kanun ve özel kanunları gereğince kesin karar vermek,

 

7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara bağlamak,

 

8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak,

 

9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, altkurullara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak,

 

10. İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gereken genelgeleri zamanında yapmak,

 

11. Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şarttır.

 

Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek siyasi partiler tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde yenileme kararının ilanından sonraki beş gün içinde ilan etmek,

 

12. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluş ve işleyişi ve diğer çalışma konuları ile ilgili ilkeleri belirlemek, yönetmelikleri yayınlamak, programlarını yapmak ve denetlemek,

 

13. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun oluşturulmasını ve yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak,

 

14. Yurt dışı seçim iş ve işlemlerinde seçim takvimi sü-resince Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun verdiği görevleri yapmak üzere, ihtiyaç görülmesi halinde, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak bu Bakanlık mensupları arasından en az daire başkanı seviyesinde görevlendirme yapmak,

 

15. Seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirlemek,

 

16. Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine ve bu hususların ilanına karar vermek,

 

17. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

 

18. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak.

 

YSK LOGO

Logo’nun Tanımı:

Tarafsız, şeffaf, güvenilir ve hızlı bir seçim sistemine sahip olan Yüksek Seçim Kurulu için hazırlanan logo; kurumun kuruluşunu, genel yapısını ve görev şeklini en yalın ve anlaşılır şekilde göstermek amacıyla tasarlanmıştır.

 

Altın yaldız rengi “saflık, değerlilik canlılık ve enerji”yi vurgulamaktadır. Logonun diğer ana rengi olan bayrak kırmızısı “kararlılık, azim, dayanıklılık, arzu ve cesaret” kavramlarını hatırlatmaktadır.

 

Dış hattında bütünlüğü sağlayan altın yaldız şeritle sınırlandırılmış kırmızı kuşak içinde kurum adı açık bir şekilde, düz bir yazı karakteri kullanılarak büyük harflerle yazılmıştır.

 

Yaz kış yeşil kaldığı için ölümsüzlüğün ve kalıcılığın simgesi olan, antik yunandan itibaren bizim de dahil olmak üzere birçok kültürde zafer, başarı ve şeref simgesi olarak da kullanılan defne dalı çelenk formunda logo kompozisyonunun zeminini oluşturmaktadır.

 

Kompozisyonun ana teması olarak kurumun temsil ettiği köklü değerler ve ifa ettiği görevler göz önünde bulundurularak sandığa atılan oy figürü ile Kurumun adında da geçen ve halk nezdinde en belirgin özelliği olan seçim olgusuna dikkat çekilmektedir. Kuruluş nedeni olan seçim sürecinde yargı denetimini anlatmak amacıyla üzerinde sandık ve sandığa atılan oy sembolü bulunan terazi figürü yer almaktadır.

 

Terazi simgesi ile “adalet ve denge” temsil edilmiş, bu şekilde tüm oyların adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirildiğini göstermek amacıyla sandık ve oy figürlerinin altında ve onlarla bütünleşik bir şekilde tasarlanmıştır. Oy figürü her oyun değerli olduğunu göstermek için altın yaldız ile çizilmiş ancak tarafsızlığı vurgulamak amacıyla içi renksiz bırakılmıştır.

 

Terazi kefelerinin arasına kompozisyondaki dengeyi sağlamak için onbir adet yıldız ile çevrelenmiş olarak kurumun bağımsızlığı ve millî hüviyeti “ayyıldız” ile simgelenmiştir. Yüksek Seçim Kurulunun altısı Yargıtay, beşi Danıştay’dan olan onbir üyesini sembolize etmek için adaleti, Anadoluyu ve Selçuklular döneminden beri toplumumuzu simgeleyen sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır.

 

Son olarak terazi ile defne dalları arasına Yüksek Seçim Kurulunun kuruluş tarihi olan 1950 yazılarak kompozisyon tamamlanmıştır.

YÜKSEK SEÇİM KURULU İLETİŞİM

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü

Kızılırmak Caddesi No:9 06680 Küçükesat – Ankara / Türkiye

Santral: +90 312 419 90 11 (5 Hat)

Faks: +90 312 419 90 51- 52

 

MERKEZ İLETİŞİM

Mithatpaşa Caddesi No: 12 06420 Kızılay-Ankara/TÜRKİYE

TEL: +90 312 419 10 39(10 Hat)

FAKS: +90 312 419 53 08

Çağrı Merkezi (TSİ) 08.00-22.00

Yurt İçi:444 9 975
Yurt Dışı:+90 444 9 975

(Bazı ülkelerden +90 312 alan kodu ile arama yapılmaktadır.)

İlginizi Çekebilecek Diğer Kişiler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.